Change

Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Quy định
- Nghiêm cấm những hành vi vi phạm pháp luật việt nam
- Nghiêm cấm chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa
- Nghiêm cấm những hành vi lấy bài của người khác không ghi nguồn
- Tự chịu trách nhiệm với bài viết của mình
- Nghiêm cấm xúc phạm ban quản trị
Ban quản trị